арт зона

Създаването на “Вечност” I “Eternity” art in the making

“Стъпките ми са древни руни – по тях разчети сърцето ми…
Тялото ми е чувствен спомен за тайно вричане…
Дори погълнати от жадните за ласка вълни, ще знаеш, че съм ги изрекла: Думите. Ще ги откриеш, гравирани по крилете на птиците, полепнали по солените устни на вятъра, нашепнати в нощта на новата луна, трептящи и стоплени от Всемира.
За теб.
Докато небето още има синьо по себе си, докато моите стъпки са все така издълбани в пясъка на сърцето ти, намери ме.
На този бряг ще те чакам вечно.”

“My steps are ancient runes – read my heart in them…
My body is voluptuous memory of а secret vow…
Even swallowed by the cares thirsty waves, you will know I’ve said them: the Words. You will find them, engraved on the wings of birds, clung on the salty lips of the wind, whispered in the new moon night, wavering and warmth by the Universe. For you.
Until the sky still wears the blue, until my steps are still carved in the sand of your heart, find me. On this beach I will wait eternally.”

Процесът по създаване на една картина рядко се вижда от публиката, но той е сърцевината на чистото творческо удоволствие на художника. Тук споделям етапите, през които премина картината – от скицирането на идеята, през полагането на първите слоеве бои, до завършения резултат, което е своеобразно надникване в “кухнята” на ателието – там, където в много последователни и дълбоко емоционални дни, на статива се роди “Вечност”.
The actual painting of a painting is a process the audience rarely sees, but it is the core of the artist’s pure joy of creation. See the stages an artwork goes through – from the draft sketch of the idea or the study, through the first layers of prime or paints, to the finished result.
Give yourself an extraordinary peek in the “kitchen” – the artist’s studio, where in consecutive, and very emotional days, the “Eternity” was born on the easel
Няколко слоя боя, положени с шпакла създават ефекта на олющената боя по лодката
Few layers of paint done with a palette knife create the effect of the scraped/pealed-off paint of the boat
Едно от големите предизвикателства на тази картина: да постигна изящност, която да бъде само загатната, без излишни детайли, а фигурата на места да е слята с фона, за да създава усещането, че наистина стои в очакване от вечни времена
One of the major challenges of that painting was to achieve exquisiteness, but somewhat alluded, without much (unnecessary) details, while keeping the figure fused in the background, to create the feeling of actually standing in expectation for eternity
Ръждивото червено за лодката стопля картината и е сериозен контраст. На този етап съзнателно съм се отдалечила от първоначалните сурови цветове, заложени в скицата. Междувременно работя по долната част на фигурата, фона и абстрактния пясък под краката
The boat’s rusty red starts to warm up the painting and is in good contrast. I decided to alter the initial raw colours I’ve set in the sketch. In the meanwhile I’m working on the lower end of the figure, the background and the abstract sand under and around her feet
Докато боята по лодката съхне, започвам работа по фигурата: детайли по главата, горната част на торса и кърпата. На този етап ентусиазмът ми е неописуем: идеята започва да придобива форма
While the paint of the boat is drying I start to work on the figure: details on the head, the upper torso part and the cloth. At that point my enthusiasm is indescribable as the idea starts to gain form
Време е за първо полагане на бои и маркиране на хоризонта, лодката и фигурата. За лодката използвам светли тонове, които после на места ще прозират като ефект на олющване
It is time for the first layer of colors and marking the horizon, the boat and the figure. I use light tones for the boat, which will later on show through as a pealed off paint effect
Платното с размер 76 х 60 см тонирам с едра четка със силно разредена сиена натурална, като бегло следвам идеята за дизайна. На този етап правя лека скица на тялото и съобразявам големината на лодката спрямо него
The canvas, sized 76 x 60 cm (30 x 23,6 in.), I primed with a broad brush and highly diluted natural siena, while loosely following the design idea. In that stage I make a vague sketch of the body and consider the boat size related to it
Първоначално визуализиране на идеята – нахвърляне на миниатюрна скица със сух пастел, която ми показва какво трябва да променя в оригинала
The visualized initial idea – a miniature sketch done in soft pastel. it shows me what needs to be improved for the original